4,823 views

Giáo Sư Giả

Nguyễn Mỹ Hạnh Lan

I. Dẫn Nhập

Ngay từ những ngày đầu tiên của Hội Thánh Chúa, quyền lực bí mật của sự vô đạo đã bắt đầu làm việc để phá hoại thân thể của Đầng Christ (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:7; 2 Thessalonians 2:7). Thân thể Chúa tức là Hội Thánh, là nơi phản ánh sự vinh hiển của Chúa. Đó cũng là nơi Tin Lành được truyền ra cho tận cùng trái đất. Hội Thánh, vì vậy là nguồn dẫn phước xuống cho nhân loại; điều mà Satan không muốn. Do đó, nổ lực của Satan là một mặt hủ hoá Hội Thánh bằng tội lỗi và hậu quả của tội lỗi là quan hệ mật thiết giữa Cơ Đốc nhân với Đức Chúa Trời bị cắt đứt; mặt khác, Satan tung ra những thứ giả như tôn giáo giả, Christ giả, tiên tri giả, giáo sư giả, phép lạ giả, v.v., chủ đích của Satan là lừa Hội Thánh đi xa khỏi chân lý của Chúa. Thiếu chân lý, đời sống Cơ Đốc nhân không thể được thánh hoá. Chân lý của Chúa chính là lời Chúa (Giăng 17:17; John 17:17). Những thứ hàng giả hiệu của Satan sẽ có phảng phất những thuộc tính của Chúa; tuy nhiên, pha trộn vào đó là những thứ thuộc về thế gian hoặc của thế giới tối tăm để những Cơ Đốc nhân thiếu cảnh giác lầm lộn và bị lừa.

Giáo sư giả là một trong các đồ giả mạo của Satan. Đây là những người giảng “lời Chúa” nhưng không duy nhất lời Chúa mà có pha trộn vào những triết lý của thế gian. Họ là những sói đội lốt chiên (Ma-thi-ơ 7: 15; Matthew 7:15). Động cơ của giáo sư giả có thể là tiền bạc, danh vọng, quyền thế. Nhưng có thể họ làm một cách vô ý thức, không biết mình đang phục vụ Satan thay vì phục vụ Chúa. Cũng có thể có những tội kín dấu trong đời sống như tội tình dục, tội kiêu ngạo, tội tham tiền bạc, v.v., nên họ mới bẻ cong Thánh Kinh để ru ngủ luơng tâm đang bị cáo trách vì các tội lỗi kín dấu này. Sự giảng dạy của giáo sư giả như men làm bánh; chỉ cần một chút ít trông có vẻ “vô thưởng vô phạt” nhưng từ từ dậy lên cả ổ bánh. Chính Chúa Giê-su đã tiên tri về giáo sư giả để cảnh báo các môn đồ Ngài (Ma-thi-ơ 24:11; Matthew 24:11). Do vậy, giáo sư giả là một vấn đề quan trọng đáng được Cơ Đốc nhân chú ý.

Đọc Tiếp →

Share This:

4,823 views