3,866 views

Biện Giáo về Việc Giữ Ngày Sa-bát

Kính thưa quý bạn đọc,

Từ khi trang Biện Giáo được xây dựng mới trở lại, thì chúng tôi đã quyết định chỉ đăng bài biện giáo trình bày các lẽ thật của Thánh Kinh, chỉ ra những giáo lý nghịch lại Thánh Kinh; chứ không tạo ra diễn đàn thảo luận như trang Biện Giáo cũ. Lý do là, chúng tôi không có thời gian để điều hành sự thảo luận, xóa bài những kẻ mang danh con dân Chúa mà lời lẽ thuần xác thịt.

Gần đây, có hai vị mục sư là giáo sư của Viện Thần Học Việt Nam, có quan điểm tương phản với việc chúng tôi giảng dạy rằng: Con dân Chúa trong Hội Thánh phải giữ Mười Điều Răn, trong đó có điều răn thứ tư về việc giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy!

Mặc dầu chúng tôi đã có rất nhiều bài phản biện các lý luận bác bỏ sự vâng giữ điều răn thứ tư, được đăng tải tại đây: http://www.timhieutinlanh.net/?p=3112; nhưng hai vị mục sư nầy vẫn không đồng tình, muốn tiếp tục trao đổi thêm về việc giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy.

Vì nhận thấy đây cũng là một cơ hội tốt để con dân Chúa được nghe trực tiếp quan điểm của hai phía: phía vâng giữ điều răn thứ tư, và phía bác bỏ việc vâng giữ điều răn thứ tư, mà chúng tôi cậy ơn Chúa, theo sự dẫn dắt của Ngài, quyết định:

1. Mở lại diễn đàn thảo luận và chỉ dành riêng cho chủ đề "Biện Giáo về Việc Giữ Ngày Sa-bát."

2. Đăng bài viết của Mục Sư Nguyễn Quốc Ấn, là một trong hai vị mục sư đồng ý công khai tên thật trên Internet trong việc thảo luận. Mời ông làm đại diện trên diễn đàn cho những người bác bỏ sự kiện: Con dân Chúa trong Hội Thánh phải giữ Mười Điều Răn, trong đó có điều răn thứ tư về việc giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy! Mục Sư Nguyễn Quốc Ấn được tự do trình bày và bảo vệ các lý luận của ông, miễn sao không vi phạm thể lệ thảo luận được quy định dưới đây.

3. Các con dân Chúa đang vâng giữ điều răn thứ tư được tự do chất vấn Mục Sư Nguyễn Quốc Ấn, miễn sao không vi phạm thể lệ thảo luận được quy định dưới đây.

Thể Lệ Thảo Luận Trên Diễn Đàn: "Biện Giáo về Việc Giữ Ngày Sa-bát"

1. Dựa trên Lời Chúa. Chứng minh lý luận của mình bằng Lời Chúa.

2. Nếu lý luận dựa trên một tài liệu nào khác thì phải trưng dẫn tài liệu ấy một cách rõ ràng, để người đọc có thể kiểm chứng.
(Điều này được bổ sung vào ngày 29.11.2013).

3. Hoà nhã, lễ phép, tôn trọng người khác theo phẩm chất của một Cơ-đốc nhân.

4. Luôn luôn ký tên thật ở cuối mỗi bài viết.

5. Bài viết nào vi phạm thể lệ của diễn đàn sẽ bị xóa bỏ. Thành viên nào tái phạm nhiều lần sẽ bị xóa tên.

6. Thể lệ này sẽ được bổ sung khi cần.

Hiện tại, chúng tôi chỉ ghi danh thành viên của diễn đàn cho Mục Sư Nguyễn Quốc Ấn và một số con dân Chúa thường xuyên sinh hoạt trong Paltalk Chat Room "Tim Hieu Thanh Kinh."

Xin bấm vào nối mạng dưới đây để vào diễn đàn:
http://biengiao.timhieutinlanh.net/?page_id=440

Trân trọng.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Admin
24.11.2013

Share This:

Comments are closed.

3,866 views