9,984 views

Nhận Biết Tà Giáo

Huỳnh Christian Timothy

Trong Đạo Chúa, tà giáo là những giáo lý dạy nghịch lại các lẽ thật của Thánh Kinh. Có bảy lẽ thật cơ bản của Thánh Kinh mà chúng ta có thể dựa vào đó, để xem xét một giáo lý có phải là tà giáo hay không:

1. Chỉ có một Thiên Chúa, tên của Ngài là “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” Ngài thể hiện trong ba thân vị: Thiên Chúa Ngôi Cha, còn gọi là Đức Chúa Cha hoặc Đức Chúa Trời; Thiên Chúa Ngôi Con, còn gọi là Đức Chúa Con hoặc Đức Chúa Jesus Christ; và Thiên Chúa Ngôi Linh còn gọi là Đức Thánh Linh hoặc Thần Lẽ Thật (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14; Ê-sai 44:6; 45:5-6, 18, 21-22; 46:9; Giăng 16:13; I Cô-rinh-tô 6:19; Tít 2:13; I Giăng 5:7).

2. Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời và toàn bộ nội dung của Thánh Kinh là chân thật tuyệt đối (II Ti-mô-thê 3:15-16; Hê-bơ-rơ 4:12-13).

3. Tội lỗi là sự vi phạm tinh thần, ý nghĩa của Mười Điều Răn đã được Đức Chúa Trời bày tỏ trong lương tâm của loài người và dùng chính ngón tay của Ngài chép thành chữ trên hai bảng đá (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:28; Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:13; 10:4; Giê-rê-mi 31:33; Gia-cơ 2:10; Hê-bơ-rơ 10:16; I Giăng 3:4).

4. Thiên Chúa Ngôi Con đã nhập thế làm người, được sinh ra bởi một người nữ đồng trinh để chịu chết chuộc tội cho nhân loại. Ngài hoàn toàn là Thiên Chúa và Ngài hoàn toàn là Người. Ngài đã chết, đã phục sinh, và đã thăng thiên. Ngài sẽ trở lại để phán xét thế gian và thiết lập Vương Quốc của Đức Chúa Trời trên đất (Ê-sai 7:14; Ma-thi-ơ 1:23; 16:21; Công Vụ Các Sứ Đồ 1:9-11; Khải Huyền 20:4).

5. Sự cứu rỗi ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi chỉ có trong Đức Chúa Jesus Christ, bởi sự chết chuộc tội của Ngài. Loài người nhận được sự cứu rỗi đó khi thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Ngoài ra, không có sự cứu rỗi trong đấng nào khác và loài người cũng không cần phải làm gì thêm (Giăng 14:6; Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12; Rô-ma 5:1- 8:39; Hê-bơ-rơ 7:22-27).

6. Ai tin nhận và ở lại trong sự cứu rỗi thì được sống đời đời. Ai không ở trong sự cứu rỗi thì ở trong sự hư mất đời. Sự sống đời đời là sự nhận biết Đức Chúa Trời và làm theo ý muốn Ngài, nên mãi mãi sống trong hạnh phúc với Ngài trong vương quốc đời đời của Ngài (Giăng 17:3; Ma-thi-ơ 19:17; Khải Huyền 21:3-7). Sự chết đời đời là sự chối bỏ ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, tiếp tục sống nghịch lại các điều răn của Ngài, nên mãi mãi bị phân rẽ khỏi Ngài và sống trong đau khổ nơi hỏa ngục (Giăng 3:36; II Tê-sa-lô-ni-ca 1:9; Khải Huyền 20:11-15; 21:8).

7. Sự cứu rỗi là sự ban cho có điều kiện của Đức Chúa Trời. Điều kiện để được cứu rỗi là: tội nhân phải ăn năn tội và tin nhận chỉ một mình sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:38; 4:12). Sự sống đời đời là phần thưởng Đức Chúa Trời ban cho những ai sau khi được cứu rỗi thì trung tín làm lành, tức là giữ vững đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ và vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời (Rô-ma 2:7; Khải Huyền 14:12). Những ai sau khi được cứu rỗi mà trở về với nếp sống tội lỗi thì sẽ bị hư mất đời đời (Hê-bơ-rơ 6:4-8; 10:26-31; II Phi-e-rơ 2:20-22).

Giáo lý nào phủ nhận bất cứ một trong bảy lẽ thật căn bản trên đây thì giáo lý đó là tà giáo. Con dân Chúa cần phải tránh nghe, tránh đọc giáo lý đó, và tránh xa người giảng dạy giáo lý đó (Tít 3:10-11; II Giăng 10-11).

Huỳnh Christian Timothy
06.02.2013

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
http://www.mediafire.com/view/?awcfhwe7d99uwe9

Share This:

Comments are closed.

9,984 views