5,194 views

Hỏi & Đáp: Phá Thai

Huỳnh Christian Timothy

Hỏi:

Tôi xin lấy một ví dụ cụ thể: một người phụ nữ mang thai, bào thai vì lý do nào đó làm nguy hiểm đến tính mạng người phụ nữ đó.  Bác sĩ phải quyết định phá cái thai đó đi để cứu mạng sống người mang thai.  Vậy thì Tim Huỳnh sẽ làm gì? Chọn để cái thai kia vẫn nằm trong lòng người mang thai để rồi cả người mang thai và cái thai chết một lượt hay là chọn phá cái thai để cứu sinh mạng người mang thai?

(ditimchanly)

Đáp:

Chào bạn ditimchanly

Trong Mười Điều Răn của Thiên Chúa đã có ghi rõ: “Ngươi chớ giết người” (Xuất Ê-díp-tô 20:13; Phục Truyền 5:17). Mười Điều Răn của Thiên Chúa không chỉ khắc trên đá, viết trên giấy, mà còn được trình bày cho nhân loại từ trước khi được viết thành chữ (Rô-ma 1:19). Thiên Chúa dựng nên loài người giống như hình ảnh của Ngài cho nên trong lương tâm của mỗi người đều có tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài (điều răn, luật pháp) để loài người biết yêu kính, tôn thờ Thiên Chúa và yêu thương lẫn nhau. Sau khi loài người phạm tội thì lương tâm trở nên chai lì trước lẽ phải (I Ti-mô-thê 4:2), cho nên loài người không còn tôn kính Thiên Chúa và sẵn sàng giết hại lẫn nhau. Thậm chí, họ có thể giết hại ngay cả con ruột của mình để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ trong lòng họ.

Cảm tạ Chúa, khi chúng ta tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài thì Ngài tái sinh chúng ta và ban lòng mới cho chúng ta, trên đó, Ngài ghi khắc luật pháp của Ngài để chúng ta có một lương tâm ngay thẳng mà sống một đời sống mới trong Chúa:

Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.(Ê-xê-chi-ên 36:26)

Chúa phán: Nầy là giao ước ta lập với chúng nó. Sau những ngày đó, Ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó; Và ghi tạc nơi trí khôn. (Hê-bơ-rơ 10:16)

Ngày nay, những người có tư tưởng tự do, phóng khoáng, cho rằng luật pháp, điều răn của Thiên Chúa không còn ràng buộc tín đồ của Đấng Christ, nhưng chính Đấng Christ tuyên bố:

17 Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn.
18 Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.
(Ma-thi-ơ 5:17,18)

Và Đức Thánh Linh, qua ngòi bút của Phao-lô, đã răn dạy Hội Thánh:

Vậy, chúng ta nhơn đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy! Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp.(Rô-ma 3:31)

Phải giữ điều răn, ở cho không vết tích và không chỗ trách được, cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. (I Ti-mô-thê 6:14)

Thiên Chúa hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời, không hề thay đổi. Dẫu trời đất có qua đi, song lời Chúa còn lại đời đời:

Trời đất qua đi còn dễ hơn một nét chữ trong luật pháp phải bỏ đi. (Lu-ca 16:7)

Lời Chúa còn lại đời đời.(I Phi-e-rơ 1:25)

Khi Thiên Chúa đã phán: “Ngươi chớ giết người,” thì chúng ta không thể giết ngưòi vì bất kỳ lý do cá nhân nào. Nên nhớ, giết người vì ý riêng là điều Thiên Chúa nghiêm cấm ở đây. Điều răn “Ngươi chớ giết người” không trói buộc sự thi hành luật tử hình do chính Thiên Chúa ban ra trong luật pháp của Ngài (Xuất Ê-díp-tô 21:12-17). Ngày nay, nhiều người xưng là con dân của Thiên Chúa nhưng lại tổ chức biểu tình chống lại luật tử hình đối với những người vi phạm các tội ác nghịch lại với điều răn của Thiên Chúa (thí dụ hãm hiếp, giết người…). Thiên Chúa cũng dự trù điều luật cho trường hợp ngộ sát (giết người vì vô ý). Lời Chúa cũng cho biết, trưòng hợp ngộ sát có thể vì Chúa muốn cất mạng của người bị giết (Xuất Ê-díp-tô 21:13; Dân Số 35).

Khi xét đến vấn đề phá thai, nhiều người quan niệm bào thai chưa kể là người, giết một bào thai không thể kể là giết người. Định nghĩa về “người” và “giết người” không do chúng ta, nhưng do chính Thiên Chúa qua lời hằng sống của Ngài là Thánh Kinh. Lời Chúa chép:

Vì người sẽ có nghén và sanh một đứa con trai. Dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó, bởi vì đứa trẻ từ trong lòng mẹ sẽ làm người Na-xi-rê cho Đức Chúa Trời; về sau nó sẽ giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay dân Phi-li-tin (Các Quan Xét 13:5). Na-xi-rê là người được biệt riêng ra cho Thiên Chúa.

Đấng đã tạo thành tôi trong lòng mẹ tôi, Há chẳng có dựng nên chúng nó sao? Há chẳng phải cũng một Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta trong lòng mẹ sao? (Gióp 31:15)

Từ trong tử cung tôi đã được giao cho Chúa; Chúa là Đức Chúa Trời tôi từ khi tôi lọt lòng mẹ.(Thi Thiên 22:10)

Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.(Thi Thiên 139:13)

Đức Giê-hô-va, là Đấng đã làm nên ngươi, đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ,và sẽ giúp đỡ ngươi, phán như vầy: Hỡi Gia-cốp, tôi tớ Ta, và Giê-su-run mà Ta đã chọn, đừng sợ chi. (Ê-sai 44:2)

Đức Giê-hô-va, là Đấng Cứu chuộc ngươi, đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ,phán như vầy: Ta là Đức Giê-hô-va, đã làm nên mọi vật, một mình Ta đã giương các từng trời và trải đất, ai ở cùng Ta? (Ê-sai 44:24)

Hỡi nhà Gia-cốp, và hết thảy các ngươi là dân sót của nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe Ta, Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng-ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ. (Ê-sai 46:3)

Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi rồi.(Giê-rê-mi 1:4)

Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa; không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. (Lu-ca 1:15)

Nhưng khi Đức Chúa Trời, là Đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi…(Ga-la-ti 15:10)

Chúng ta đã là NGƯỜI từ khi được tạo dựng trong lòng mẹ. Dựa trên lời Chúa, chúng ta có thể kết luận: Phá thai là giết người.

Mặt khác, lời Chúa cho biết:

Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng. (Thi Thiên 127:3)

Phá thai để bảo vệ những ham muốn ích kỷ của xác thịt là khinh thường lời Chúa, khinh thường điều răn và luật pháp của Ngài, đồng thời khinh bỉ cơ nghiệp và phần thưởng của Thiên Chúa.

Trở lại với lý luận: Việc phá thai có thể chấp nhận nếu cứu được sinh mạng của người mẹ. Lời Chúa dạy:

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. (Giăng 11:25)

Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết.(I Giăng 3:14)

Sự sống và sự chết của chúng ta hoàn toàn ở trong bàn tay của Thiên Chúa. Nếu Chúa đã cho phép chúng ta chết vì sự mang thai, thì chúng ta là ai mà muốn chống lại Thiên Chúa bằng cách giết người vô tội để giữ lại mạng sống của mình? Nếu hai con chim sẻ đáng giá một đồng tiền mà không vì ý muốn của Thiên Chúa sẽ không một con nào rơi xuống đất (Ma-thi-ơ 10:29) thì mạng sống của con dân Chúa không quý trọng hơn hay sao? Chúa phán:

Dầu đến tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm cả rồi. Đừng sợ chi, vì các ngươi trọng hơn nhiều chim sẻ. (Lu-ca 12:7)

Con dân của Chúa cần tin chắc chắc rằng, nếu không có sự cho phép của Thiên Chúa, thì không một tai ương, hoạn nạn nào có thể xảy đến cho mình, kể cả bệnh tật và sự chết. Lời Chúa dạy rõ:

Vả, chúng ta biết rằngmọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.(Rô-ma 8:28)

Nếu chúng ta thật sự yêu mến Đức Chúa Trời, thì ngay cả cái chết cũng là có ích cho chúng ta, vìmọi sự hiệp lại làm ích cho chúng ta. Cho nên, Phao-lô đã thốt lên lẽ thật này:

Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nênchúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả. (Rô-ma 14:8)

Hiểu biết lẽ thật của lời Chúa khiến cho chúng ta được bình an, biết cảm tạ Chúa trong mọi cảnh ngộ, và không hành xử theo ý muốn riêng tư của mình mà phạm tội với Chúa.

Với những ai đã từng phạm tội giết người qua hình thức phá thai, hãy đến với sự thương xót của Chúa. (Người khuyến khích, đồng ý, hoặc giúp ngưòi khác phá thai cũng mang tội giết người). Ngài là Đấng yêu thương mỗi một linh hồn và Ngài đã trả giá cho tất cả hành vi tội lỗi của mỗi một người qua sự hy sinh của Đấng Christ trên thập tự giá. Chính cái mặc cảm tội lỗi đeo đuổi bạn từ khi phá thai cho đến giờ phút này là bằng chứng mạnh mẽ cho biết đó là hành vi tội lỗi, chống nghịch điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Bạn hãy ăn năn, thống hối và đến với Chúa qua lời cầu xin tương tự như sau:

Kính lạy Thiên Chúa, con đã phạm tội giết người. Xin tha thứ cho con và tẩy rửa con bằng huyết báu của Đức Chúa Jesus Christ. Xin ban cho con lòng khao khát lời Chúa để con được thánh hóa và soi sáng bởi lời Ngài. Con cầu xin và cảm tạ trong danh Đức Chúa Jesus Christ.

Thiên Chúa phán:

Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên. (Ê-sai 1:18)

8 Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta.
9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.
10 Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta.
(I Giăng 1:8-10)

Nguyện sự bình an của Thiên Chúa bao phủ bạn.

Huỳnh Christian Timothy
09.03.2007

Download tại đây: http://www.divshare.com/download/15276090-1b8

Copyright Notice: Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry – All Rights Reserved © 2007 Vietnamese Christian Mission Ministry, Inc. Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức với điều kiện giữ đúng nguyên văn, kể cả thông báo về tác quyền này.

Share This:

Comments are closed.

5,194 views