6,109 views

Phê Bình Tác Phẩm “The Purpose Driven Life – Bài Bốn: Những Sai Lầm Trong Ngày Thứ Nhất

Mục Tử

Trong khi đọc bản dịch Việt ngữ của “The Purpose Driven Life” (Sống Theo Đúng Mục Đích – STĐMĐ) bạn đọc sẽ thấy tiếp liền theo sau nhiều câu gọi là “Thánh Kinh,”được trích dẫn để hổ trợ cho tư tưởng của Rick Warren, có một ghi chú trong ngoặc như sau: (MSG – ND). MSG là viết tắt của “The Message,” tên của một bản diễn ý Thánh Kinh Anh ngữ do Eugene H. Peterson, một pastor và giáo sư thần học biên soạn. ND là viết tắt của chữ “người dịch.” Với sự chú thích này, chúng ta thấy người dịch cuốn sách của Rick Warren sang tiếng Việt đã dịch những câu Rick Warren trích dẫn từ bản “The Message” để giữ đúng tinh thần của sứ điệp trong cuốn sách.

Giá trị của bản diễn ý “The Message” như thế nào, tin rằng sẽ được thẩm định chính xác bởi bạn đọc sau khi đối chiếu những câu diễn ý “The Message” với các bản dịch Thánh Kinh tiêu chuẩn. Xin tham khảo thêm tại đây: http://www.bible-researcher.com/themessage.html.

Có thể nói, “The Purpose Driven Life” của Rick Warren gần như hoàn toàn dựa trên “The Message” –  một tác phẩm bẻ cong Lời Chúa –  thay vì dựa vào Thánh Kinh! Trong suốt các bài nhận định về 40 chương sách “The Purpose Driven Life,” chúng ta thử tìm hiểu “mục đích” của Rick Warren khi ông dùng “The Message” – gọi đó là Thánh Kinh –  để hổ trợ những điều ông rao giảng; bên cạnh đó, khi xuất hiện những điểm Rick Warren dạy sai lạc với sự dạy dỗ của Thánh Kinh, chúng ta sẽ phân tích và dựa vào Lời Chúa mà sửa những điểm sai đó. Mời bạn đọc bước vào…

Ngày thứ nhất

Phần lớn trong chương đầu tiên này, Rick Warren dùng để nói về mục đích của cuốn sách là giúp cho độc giả tìm biết mục đích của đời sống họ. Sau phần giới thiệu đó, ông viết:

“Bạn có thể đạt được mọi mục đích cá nhân của mình, trở nên thành công vang dội theo tiêu chuẩn của thế gian, và vẫn cứ đánh mất những mục đích mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra bạn. Kinh Thánh chép,”Tự nổ lực không giúp ích được gì. Tự hy sinh mới chính là con đường, con đường của ta, để tìm thấy chính các ngươi, con người thật của các ngươi.” – Ma-thi-ơ 16:25 (bản MSG – ND)”[1].

Bản diễn ý Message (MSG):

“Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self.”

Bản dịch Anh ngữ King James với số đối chiếu Strong’s (KJV):

“For1063 whosoever3739, 302 will2309 save4982 his848 life5590 shall lose622 it:846 and1161 whosoever3739, 302 will lose622 his848 life5590 for my sake1752, 1700 shall find2147 it.846 ”

Bản dịch Việt ngữ truyền thống:

“Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ Ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại.”

Ngay chương đầu tiên, viết cho ngày đầu tiên của “cuộc hành trình tâm linh” cách sử dụng bản văn “The Message” của Eugene H. Peterson mà Rick Warren gọi là Thánh Kinh, là Lời của Đức Chúa Trời, đã gieo nhiều nghi vấn! Càng về sau, những nghi vấn đó càng dày đặc…

Điểm quan trọng trong lời phán của Đức Chúa Jesus: “còn ai vì cớ Ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại” đã hoàn toàn bị cắt khỏi trong bản diễn ý “The Message!” Ý nghĩa câu văn: “Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self. – Tự hy sinh mới chính là con đường, con đường của ta, để tìm thấy chính các ngươi, con người thật của các ngươi;” hoàn toàn khác hẳn với“whosoever will lose his life for my sake shall find it. – còn ai vì cớ Ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại.”

Một đàng là: nếu ngươi muốn tìm gặp con người thật của mình, ngươi hãy tự hy sinh (không nói rõ là hy sinh như thế nào, hy sinh cho ai?) còn một đàng là: nếu ngươi sẵn lòng vì Ta mà mất sự sống mình, thì ngươi sẽ được lại. Một đàng là: Ngươi hãy vì ngươi mà tự hy sinh thì sẽ gặp được chính ngươi; còn một đàng là: nếu ngươi sẵn lòng vì Chúa mà mất điều quý nhất của mình thì ngươi sẽ được lại điều đó. Ý nghĩa thật là khác xa nhau biết bao nhiêu! Người chịu mất sự sống của mình vì Chúa là người đã tìm thấy con người thật của mình trong Đấng Christ.

Tuyệt đối, trong Ma-thi-ơ 16:25 Chúa Jesus không dạy chúng ta hãy“tự hy sinh để tìm gặp con người thật của chính mình,” lại còn nhấn mạnh đó là “my way,” ý của Ta! Chúng ta thấy, Eugene H. Peterson –  tác giả “The Message” –  đã ngụy tạo Lời Chúa, gán cho Chúa những điều Chúa không phán. Chúng ta thấy, giữa bao nhiêu bản dịch Thánh Kinh hiện đại, Rick Warren đã không chọn một bản nào hết mà chọn “The Message” – không phải là một bản dịch Thánh Kinh – để trích dẫn Ma-thi-ơ 16:25, có phải là vì chính Rick Warren cũng muốn rao giảng sứ điệp: “Self-sacrifice is the way to finding your true self. Tự hy sinh là con đường dẫn đến tìm gặp con người thật của bạn?”

Trong chương mở đầu, Rick Warren viết:“It’s not about you” (bản Việt ngữ dịch là“Không phải nói về bạn”) [2], cách sau đó chỉ một trang sách ông lại mâu thuẫn và bẻ cong Lời Chúa để rao giảng về cái “tôi:”“Self-sacrifice is the way to finding your true self. Tự hy sinh là con đường dẫn đến tìm gặp con người thật của bạn.” Cả Thánh Kinh không một chỗ nào giảng dạy một người “tự hy sinh để tìm gặp con người thật,” thế nhưng Rick Warren khẳng định“Kinh Thánh chép.” Kinh Thánh mà Rick Warren nói đến ở đây là Kinh Thánh Lời của Đức Chúa Trời hay “Kinh Thánh lời của Eugene H. Peterson?”

Thánh Kinh dạy“vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,” “tiền công của tội lỗi là sự chết,” nhưng “Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 3:23; 6:23; 5:8)! Con người thật của chúng ta (our true selves) trước khi tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa là “lầm lạc và chết mất trong tội lỗi mình.” Sau khi tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa thì chúng ta nhờ sự chết và sự sống lại của Chúa mà được tha tội, được tái sinh, được trở thành một con người mới với sự sống đời đời của Đức Chúa Trời trong chúng ta.

Self-sacrifice –  tự hy sinh có thể là “the way to finding your true sinful self – con đường tìm gặp con ngưòi thật tội lỗi của bạn” như trường hợp self-sacrifice của Giuđa Ích-ca-ri-ốt, người môn đệ phản Chúa! I Cô-rinh-tô 13:3 nêu lên một hành động điển hình về self-sacrifice –  tự hy sinh, và cho biết điều đó chẳng ích chi nếu người ấy không nhận biết Chúa. Bởi vì:“Ai chẳng yêu thì không nhìn biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương” (1 Giăng 4:8).

Chúng tôi không biết các độc giả của Rick Warren, sau khi đọc xong chương thứ nhất của “The Purpose Driven Life” sẽ “tự hy sinh” như thế nào để tìm gặp con người thật của mình! Với những người chưa được cứu, họ không cần hy sinh gì hết, mà mỗi ngày họ vẫn đối diện với “con người thật” của chính mình:“dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa” (Giê-rê-mi 17:9). Với những người đã được cứu, cũng chẳng cần hy sinh gì hết, mỗi ngày họ sống trong sự ấn chứng của Đức Thánh Linh: “Ðấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Ðức Chúa Trời và Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng! A-men” (Khải Huyền 1:9). Không có sự hy sinh nào khác hơn để một người tìm gặp con người thật của mình trong chương trình tốt đẹp đời đời của Đức Chúa Trời, ngoại trừ sự hy sinh của Đấng Christ trên thập tự giá; Đấng được Đức Chúa Trời xức dầu để làm sự hy sinh đó!

Rick Warren viết tiếp:

“Đức Chúa Trời không hề để chúng ta ở trong bóng tối của nghi ngờ và phỏng đoán. Ngài đã bày tỏ rõ ràng năm mục đích cho cuộc đời chúng ta thông qua Kinh Thánh… Kinh Thánh chép:”Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời… thể hiện trong các mục đích của Ngài… Đó không phải là sứ điệp mới nhất, bèn là điều đã có từ rất lâu – điều Đức Chúa Trời đã chọn để khiến chúng ta nên trọn vẹn.” – I Cô-rinh-tô 2:7 (bản MSG – ND)”[3].

Bản diễn ý Message (MSG):

“God’s wisdom is something mysterious that goes deep into the interior of his purposes. You don’t find it lying around on the surface. It’s not the latest message, but more like the oldest–what God determined as the way to bring out his best in us, long before we ever arrived on the scene.”

Bản dịch Anh ngữ King James với số đối chiếu Strong’s (KJV):

“But235 we speak2980 the wisdom4678 of God2316 in1722 a mystery,3466 even the3588 hidden613 wisdom, which3739 God2316 ordained4309 before4253 the3588 world165 unto1519 our2257 glory:1391 “

Bản dịch Việt ngữ truyền thống:

“Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Ðức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta.”

Bản dịch Việt ngữ STĐMĐ đã dịch “God’s wisdom is something mysterious that goes deep into the interior of his purposes;” thành“Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời… thể hiện trong các mục đích của Ngài…”. Ở đây, chúng ta thấy:

1. Eugene H. Peterson đã “thêm” vào Lời Chúa:“goes deep into the interior of his purposes” và đã “bớt” đi Lời Chúa: “the hidden”.

2. Người dịch, khi dịch sang tiếng Việt làm cho câu văn chẳng những khác với ý của Thánh Kinh “hidden – kín giấu” mà cũng khác luôn với ý của Eugene H. Peterson “goes deep into the interior of his purpose – thấm sâu vào tận trong nội tại của mục đích Ngài” khi dịch là “…thể hiện trong các mục đích của Ngài.”

Với sự thêm thắt rườm rà của Eugene H. Peterson vào Lời Chúa, hoặc xén bỏ hoàn toàn sự dạy dỗ của Ngài, chúng ta nhận thấy Rick Warren chọn trích dẫn “The Message” và phong cho “The Message” thẩm quyền của Thánh Kinh để hổ trợ những điều giảng dạy của ông là một điều không thể chấp nhận! Nói như thế không có nghĩa là những điều giảng dạy của Rick Warren hoàn toàn sai trái với Thánh Kinh (kể cả khi ông khẳng định một cách chủ quan: “Ngài đã bày tỏ rõ ràng năm mục đích cho cuộc đời chúng ta thông qua Kinh Thánh” –  Chắc chắn, Đức Chúa Trời chỉ có một mục đích cho cuộc đời của mỗi người, nếu “mục đích” có nghĩa là điểm đến cuối cùng (Hêbơrơ 12:2). Trên bước đường đi đến mục đích đó, có nhiều mục tiêu được đặt ra cho chúng ta!)

Phần lớn những gì Rick Warren trình bày trong tác phẩm “The Purpose Driven Life” là phù hợp với sự dạy dỗ của Thánh Kinh. Tuy nhiên, ông không nương dựa vào Lời chân thật của Chúa để hổ trợ cho sự dạy dỗ của mình mà cậy trông vào một tác phẩm xuyên tạc Lời Chúa. Điều đó khiến cho những sự dạy dỗ của Rick Warren trở thành nguy hiểm như những viên thuốc độc bọc đường!

Phải chăng, Rick Warren, vô tình hay hữu ý, đang dẫn dụ hàng triệu người nghe và làm theo những gì Eugene H. Peterson diễn giảng về Lời Chúa hơn là nghe và làm theo Lời Chúa khi ông công khai trích dẫn và gọi những lời của Eugene H. Peterson là “Thánh Kinh?” Phải chăng, vì đọc “The Message” thay vì đọc Lời Chúa, mà Rick Warren đã có ý tưởng để viết nên “The Purpose Driven Church” và “The Purpose Driven Life?” Phải chăng, vì đọc Ma-thi-ơ 5:48 từ bản “The Message:” “In a word, what I’m saying is, Grow up. You’re kingdom subjects. Now live like it. Live out your God-created identity. Live generously and graciously toward others, the way God lives toward you;” thay vì đọc từ bản dịch tiêu chuẩn KJV: “Be2071 ye5210 therefore3767 perfect,5046 even as5618 your5216 Father3962 which3588 is in1722 heaven3772 is2076 perfect5046;” (“Thế thì, các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi trên trời là trọn vẹn”) mà Rick Warren đã ngang nhiên viết:“Đức Chúa Trời không mong rằng bạn sẽ trở nên toàn hảo, nhưng Ngài có đòi hỏi sự thành thật hoàn toàn” [5]? Nếu Đức Chúa Trời không đòi hỏi chúng ta trở nên toàn hảo, thì mạng lệnh:“Hãy nên Thánh, vì Ta là Thánh” phải được hiểu ra sao? Một người có thể rất thành thật hoàn toàn nhưng đời sống của người ấy không toàn hảo cho đến khi người ấy chịu đầu phục Chúa và nương cậy vào quyền năng của Đức Thánh Linh để được Ngài thánh hóa và khiến mình trở nên toàn hảo. Chúng ta cần phải thành thật hoàn toàn và chúng ta cũng cần trở nên toàn hảo! I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23-24 khẳng định Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở nên toàn hảo và chính Ngài sẽ làm thành điều đó:“Nguyền xin chính Ðức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến! Ðấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.” Ha-lê-lu-gia! Cảm tạ Chúa!

Mặc khác, Rick Warren gián tiếp thú nhận ông đã không còn lòng tin vào quyền năng của Lời Chúa và Đức Thánh Linh. Ông gián tiếp cho rằng Lời Chúa cần phải được thay đổi, biến chế để thế gian chịu tiếp nhận. Ông gián tiếp cho rằng, khi dịch Thánh Kinh không cần nghiên cứu chuyên sâu. Ông quên rằng, chính Chúa dạy Giô-suê khi đọc Lời Chúa thì phải suy gẫm ngày và đêm (nghiên cứu chuyên sâu) để có thể cẩn thận làm theo (Giô-suê 1:8). Ông quan niệm một cách vô lý rằng, nếu không nghiên cứu chuyên sâu Lời Chúa thì mới “nắm bắt” được tinh thần của lời Chúa! Nói tóm lại, ông đã để cho tâm lý học của thế gian làm chủ sự suy nghĩ của ông; ông không còn tin vào quyền năng của Thánh Linh có thể giúp cho một người thật lòng tìm kiếm Chúa sẽ hiểu được Lời Ngài. Chẳng có gì lạ khi các pastor học theo Rick Warren “không cần nghiên cứu chuyên sâu Lời Chúa” để giảng cho Hội Thánh vì cho rằng nhờ vậy mà “nắm bắt được tinh thần của Lời Chúa!” Hay nói cách khác, từ nay, các pastor chỉ cần mở “The Message” ra và đọc cho Hội Thánh nghe, vì “tinh thần” của Lời Chúa đã được Eugene H. Peterson “nắm bắt” trong đó hết rồi. Rick Warren đã thực sự làm như vậy. Thi Thiên 119 đã trở thành lỗi thời đối với Rick Warren và những người tin theo ông! Rick Warren viết:

“Một lý do quan trọng khác để dùng nhiều bản dịch và diễn ý là chúng ta thường không nắm bắt được mọi phương diện ý nghĩa của một câu Kinh Thánh quen thuộc,không phải vì dịch dỡ, nhưng vì chúng quá quen thuộc! Chúng tanghĩ rằng mình biết câu Kinh Thánh đó nói gì vì đã đọc hoặc nghe nó nhiều lần. Rồi khi thấy nó được trích dẫn trong một cuốn sách, chúng ta đọc lướt qua và đánh mất ý nghĩa trọn vẹn của nó.

Tôi cố tình dùng các bản diễn ý để giúp bạn thấy được lẽ thật của Đức Chúa Trời theo những cáchtươi mới. Do không có chủ ý để nghiên cứu chuyên sâu, nên các bản diễn ý thường nắm bắt được tinh thần của một câu.”[5]

Sự chủ quan (vì nghĩ rằng ai cũng giống như mình) và ngụy biện của Rick Warren thật là đáng thương! Cho dù một người có quen thuộc với một câu Thánh Kinh đến nổi, khi đọc thấy nó được trích dẫn trong một cuốn sách, người ấy chỉ đọc lướt qua câu Thánh Kinh ấy, không có nghĩa là người ấy “đánh mất ý nghĩa trọn vẹn của nó.” Người ấy đọc lướt qua là bởi vì câu Thánh Kinh đó đã dầm thấm vào trong tâm linh của người ấy cho nên không cần phải nhìn vào chữ, đọc thành tiếng. Người ấy đã “biết” điều Chúa phán dạy, phần còn lại là đọc xem những gì tác giả viết trong cuốn sách có đúng với Lời của Chúa hay không. Chính bản văn “The Message” mà Rick Warren mạnh dạn công bố là “Thánh Kinh” và trích dẫn rộng rãi trong tác phẩm của mình, đã cướp đi “ý nghĩa trọn vẹn” của Lời Chúa!

Nếu một người chưa bao giờ đọc Thánh Kinh, chưa bao giờ nghe ai khác giảng về Chúa, mở cuốn “The Purpose Driven Life” ra đọc và khi đọc câu trích dẫn Ma-thi-ơ 26:25 từ “The Message”: “Tự nổ lực không giúp ích được gì. Tự hy sinh mới chính là con đường, con đường của ta, để tìm thấy chính các ngươi, con người thật của các ngươi.” Người ấy sẽ không thể biết, Chúa muốn dạy cho người ấy biết rằng:“Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ Ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại.” Chúng ta cũng không dám nghĩ là Đức Thánh Linh sẽ dắt người ấy đi vào lẽ thật qua câu ngụy Thánh Kinh nói trên. Có một thị trường to lớn sẵn sàng đón tiếp tư tưởng: “Tự nổ lực không giúp ích được gì. Tự hy sinh mới chính là con đường, con đường của ta, để tìm thấy chính các ngươi, con người thật của các ngươi.” Đó là thị trường huấn luyện những cảm tử quân khủng bố Hồi Giáo!

Chắc chắn, phương cách để giúp một người “thấy được lẽ thật của Đức Chúa Trời theo những cáchtươi mới” không phải là bẻ cong, hoặc thêm, bớt Lời Chúa mà là trung thực trình bày Lời Chúa (I Phierơ 4:11) và để cho Đức Thánh Linh làm công việc dẫn người ấy vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13).

Rick Warren viết tiếp (gọi “The Message” là Kinh Thánh):

Kinh Thánh nói rằng:”Chính trong Đấng Christ mà chúng ta tìm ra được chính mình và cả mục đích cuộc sống của chúng ta. Từ rất lâu trước khi chúng ta lần đầu tiên nghe được tiếng gọi của Đấng Christ và hy vọng, thì Ngài đã để mắt đến chúng ta, đã chuẩn bị chúng ta cho một đời sống vinh hiển, một phần trong toàn bộ mục đích mà Ngài đang thực hiện trong đời sống mỗi con người.” – Ê-phê-sô 1:11 (bản MGE – ND)[6].

Bản diễn ý Message (MSG):

“It’s in Christ that we find out who we are and what we are living for. Long before we first heard of Christ and got our hopes up, he had his eye on us, had designs on us for glorious living”

Bản dịch Anh ngữ King James với số đối chiếu Strong’s (KJV):

“In1722 whom3739 also2532 we have obtained an inheritance,2820 being predestinated4309 according2596 to the purpose4286 of him who worketh1754 all things3956 after2596 the3588 counsel1012 of his own848 will:2307”

Bản dịch Việt ngữ truyền thống:

“Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Ðấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán”

Thêm một lần nữa, chúng ta thấy “The Message” không phải là Thánh Kinh mà hoàn toàn là sự suy diễn riêng tư của Eugene H. Peterson. Sự kiện một người được hưởng quyền kế tự khác xa với sự kiện người ấy “tìm ra được chính mình và cả mục đích cuộc sống”. Chúng ta có thể “tìm ra được chính mình và cả mục đích cuộc sống” mà chẳng hề hưởng được quyền kế tự nào cả! Lời Chúa khẳng định: Trong Đấng Christ “chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó”. Rick Warren qua Eugene H. Peterson đã cắt bỏ chân lý ấy ra khỏi Lời Chúa!

Cuối cùng của chương thứ nhất, Rick Warren trích dẫn Côlôse 1:16b qua bản “The Message” như sau:

Câu Gốc: “Mọi vật khởi đầu trong Ngài và tìm được mục đích của chính mình trong Ngài” Cô-lô-se 1:16b (MSG – ND) [7].

Bản diễn ý Message (MSG):

“For everything, absolutely everything, above and below, visible and invisible, rank after rank after rank of angels–everything got started in him and finds its purpose in him.”

Bản dịch Anh ngữ King James với số đối chiếu Strong’s (KJV):

“For3754 by1722 him846 were all things3956 created,2936 that3588 are in1722 heaven,3772 and2532 that3588 are in1909 earth,1093 visible3707 and2532 invisible,517 whether1535 they be thrones,2362 or1535 dominions,2963 or1535 principalities,746 or1535 powers:1849 all things3956 were created2936 by1223 him,846 and2532 for1519 him:846”

Bản dịch Việt ngữ truyền thống:

“Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.”

Eugene H. Peterson dùng nhóm chữ “got started in him – khởi phát trong Ngài” thay thế cho “created by him – được dựng nên bởi Ngài.” Ngôn ngữ được dùng để chuyển đạt tư tưởng, cho dù không trọn vẹn trong sự diễn đạt, mỗi từ ngữ vẫn có một ý nghĩa nhất định không thể lầm lẫn. Thánh Kinh được sự hà hơi của Đức Chúa Trời cho nên không ai có thể thay đổi từ ngữ mà Chúa đã chọn dùng. (Nhiều Cơđốc nhân ngày nay tuyên xưng Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời, không có sự sai lầm trong Thánh Kinh, nhưng vẫn cậy sự khôn ngoan của mình để thay đổi Lời Chúa, điển hình là sự thay đổi chữ “đàn bà” thành chữ “mẹ” trong Giăng 2:4 và 19:26, bởi vì họ dám cho rằng Đức Chúa Trời đã không biết lịch sự, lễ phép! Họ không hiểu được rằng Tin Lành Giăng bày tỏ thần tính của Đức Chúa Jesus Christ chứ không phải bày tỏ nhân tính của Ngài. Họ không hiểu được rằng “The Son of God –  Con của Đức Chúa Trời” đang phán với bà Ma-ri chứ không phải “The Son of Man – Con của loài người” đang thưa chuyện với mẹ!) Khi thay thế “created by him” bằng “got started in him” Eugene H. Peterson đã vô tình hay hữu ý đưa tư tưởng“mọi vật là Đức Chúa Trời” của Ấn Giáo và New Age vào trong Thánh Kinh:

“created by him” nói lên muôn vật được dựng nên bởi Chúa và khác với Chúa.

“got started in Him” nói lên muôn vật khởi sự trong Chúa nên cùng một bản thể với Ngài = muôn vật cũng là Đức Chúa Trời.

Thánh Kinh dạy rõ, chỉ những ai tin nhận Tin Lành của Đức Chúa Trời mới được báp-tem vào trong Đấng Christ. Nhờ được báp-tem vào trong Đấng Christ nên chúng ta được “dự phần” bản thể của Ngài (I Phierơ 1:4). Dầu vậy, “dự phần” bản thể của Đức Chúa Trời không có nghĩa chúng ta “cùng một bản thể” với Đức Chúa Trời, không có nghĩa chúng ta cũng là Đức Chúa Trời! Điều ấy chỉ có nghĩa là chúng ta được Chúa ban cho vinh hiển của chính Ngài (Giăng 17:22), được nhận lấy “sự hằng hữu” vào trong chúng ta, chứ không phải chúng ta biến thành “tự hữu, hằng hữu.”

Trong bản dịch Việt ngữ của “The Purpose Driven Life,” câu Rô-ma 8:6 trưng dẫn ở trang 16 đã không được dịch theo “The Message” như trích dẫn trong bản Anh ngữ: “Obsession with self in these matters is a dead end; attention to God leads us out into the open, into a spacious, free life.”

Bản dịch Anh ngữ King James với số đối chiếu Strong’s (KJV):

“For1063 to be carnally4561 minded5427 is death;2288 but1161 to be spiritually4151 minded5427 is life2222 and2532 peace.1515”

Bản dịch Việt ngữ truyền thống:

“Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an.”

“Dead end – Ngã cụt” hoàn toàn khác biệt với “Death – Chết.” Đứng trước “ngã cụt” một người có thể quay lại, nhưng nếu đã “chết” một người không thể làm gì được nữa!

Hãy xem một người từng sống trong quyền lực của New Age nói gì về Cô-lô-se 1:16 của “The Message” (bạn đọc nào có khả năng và thì giờ, xin giúp chúng tôi phiên dịch đoạn Anh ngữ dưới đây):

Warren Smith, “Deceived on Purpose” – From Chapter 3:

It wasn’t Peterson’s use of the phrase “got started” instead of “created,” or even the word “purpose,” that jumped out at me, as much as his use of the phrase “above and below” instead of “heaven and earth.” When I was in the New Age, it was well understood that the words “above and below” had metaphysical/New Age connotations and were routinely substituted for “heaven and earth.” In fact, the term “as above, so below” was a commonly accepted New Age phrase.

In reading through The Message, I discovered that Peterson had actually inserted the entire phrase “as above, so below” into his paraphrase of the Lord’s Prayer. I compared Peterson’s version of the Lord’s Prayer with the King James Version of that same prayer.

The Message:“Our Father in heaven, Reveal who you are. Set the world right; Do what’s best—as above, so below. Keep us alive with three square meals. Keep us forgiven with you and forgiving others. Keep us safe from ourselves and the Devil. You’re in charge! You can do anything you want! You’re ablaze in beauty! Yes. Yes. Yes.”3 [Emphasis added]

Peterson had deliberately substituted “as above, so below” in place of “in earth, as it is in heaven.”

In Colossians 1:16, Peterson again chose to use the terms “above” and “below” instead of the commonly accepted “heaven” and “earth” found in most Bible translations. The “above” and “below” in Colossians 1:16 is an obvious derivative form of the “as above, so below” he had used previously in his paraphrase of the Lord’s Prayer. This derivative form of the more complete phrase “as above, so below” is also common to the New Age. The fact that this whole “above” and “below” issue was presenting itself on the first page of the first chapter of Rick Warren’s book was unsettling. Was I reading too much into this? Was there some other reasonable explanation for Eugene Peterson’s use of the term “as above, so below” in the Lord’s Prayer and its derivative form in Colossians 1:16?

King James Bible: “Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.” [Emphasis added]

Ancient Egypt and Oneness

Right about the time I was looking into Eugene Peterson’s use of the term “as above, so below,” I was at a book sale at our local library. Almost lost amongst some cookbooks and business manuals was a book written and published by the editors of the New Age Journal. It was entitled As Above, So Below. I picked it up and began reading it. In the introduction the chief editor of the book, Ronald S. Miller, had written:

“Thousands of years ago in ancient Egypt, the great master alchemist Hermes Trismegistus, believed to be a contemporary of the Hebrew prophet Abraham, proclaimed this fundamental truth about the universe: “As above, so below; as below, so above.” This maxim implies that the transcendent God beyond the physical universe and the immanent God within ourselves are one. Heaven and Earth, spirit and matter, the invisible and the visible worlds form a unity to which we are intimately linked.”4

He continued his explanation by quoting Sufi scholar Reshad Field.

…“‘As above, so below’ means that the two worlds are instantaneously seen to be one when we realize our essential unity with God…. The One and the many, time and eternity, are all One.”5
The New Age Journal editor went on to state that old forms of religion no longer serve people, and that the term “as above, so below” describes the “emerging spirituality” that is quickly moving onto the world’s scene. He concluded his introduction to As Above, So Below by writing: “The breadth of this exploration suggests that we are living in an age of spiritual reinvention, a transitional age that leaves the safety and security of the known to seek out the new, the untested, the possible.”6

Moving from the library book sale to the Internet, I put “as above, so below” into the Google search engine to see what would come up. There were countless references. The very first reference listed by Google for “as above, so below” read:

“This phrase comes from the beginning of The Emerald Tablet and embraces the entire system of traditional and modern magic which was inscribed upon the tablet in cryptic wording by Hermes Trismegistus. The significance of this phrase is that it is believed to hold the key to all mysteries. All systems of magic are claimed to function by this formula. ‘That which is above is the same as that which is below’…. The universe is the same as God, God is the same as man…”7

As I checked out the most popular websites for “as above, so below” each one described the term as having the same mystical, eastern, New Age, esoteric and magical sources. One site stated:
This ancient phrase, “As above, so below” describes the Oneness of All That Is.8

The phrase “as above, so below” headlined a page from the Theosophical Society’s website containing the “esoteric” teachings of New Age matriarch Alice A. Bailey. A derivative form of the term—similar to Peterson’s abbreviated use of “above and below” in Colossians 1:16—appeared on the website in a quote from Theosophy founder Helena Blavatsky’s pioneering New Age work, The Secret Doctrine:

“Above, the Son is the whole KOSMOS; below, he is MANKIND.” 9

To see if there was any other explanation for Peterson’s use of this mystical New Age phrase, I put the term “as above, so below,” along with the term “Christianity,” into the search engine of the computer I was using. There were only seven references. None of them had anything to do with biblical Christianity. The first reference was entitled “Mystical Christianity” and said:

“…to help the seeker of an inner spiritual path find resources to aid their spiritual journey towards a mystical and magickal Christianity.”10

In all of my searching I could find no good reason for Peterson’s using “as above, so below” in his paraphrase of the Lord’s Prayer. Nor could I find any good reason for his use of the obvious “above and below” derivative, that appears in his Colossians 1:16 paraphrase, that Rick Warren used at the very beginning of his book to initiate his readers into The Purpose-Driven Life.

So what?

I guess if Rick Warren or anyone else says, “So what?” I would say, “So how come?” How come Eugene Peterson inserted a universally accepted, mystical New Age term right into the middle of the Lord’s Prayer? And why does a derivative of the saying show up in his paraphrase of Colossians 1:16?

Even if you thought there was some “good” reason for using the term “as above, so below,” why would you? Why would you choose a term that so clearly has its origins in the magic of ancient Egypt, and is so heavily identified today with the New Age and the New Spirituality?

“As above, so below” agrees with the “immanent” New Age view that God is not only outside of creation, but also within creation. It means that God is “in” everyone and everything. It perfectly denotes the New Age concept of “Oneness” and provides apparent support for the New Age contention that “We are all One.”

Seeker friendly?

I tried to imagine what it would be like for a confused New Ager today coming into a Purpose-Driven Church that uses The Message, and finding this popular New Age phrase right in the middle of the Lord’s Prayer. Or what it would be like for that person to be handed a copy of Rick Warren’s book, only to find an abbreviated form of this same New Age phrase as part of the lead-off Scripture introducing them to The Purpose-Driven Life. This hardly seemed to be the way to introduce the Gospel of Jesus Christ to an unbelieving New Ager.

Rick Warren’s reintroduction of The Message into my life only reinforced the concerns I had originally voiced on the radio when Peterson’s book first came out. Why was Rick Warren so drawn to The Message? The Message not only obscured prophetic Scriptures like Matthew 24:3–5, it also introduced paraphrased material like “as above, so below,” that made it appear that some of the teachings of the Bible were “at One” with the teachings of the New Age. In Reinventing Jesus Christ: The New Gospel, I had observed:

“And it is, indeed, very disturbing to see many Christian leaders today using many of the same words and expressions commonly used by their [New Age, ed.] ‘new gospel’ counterparts.”11
Unfortunately, undiscerning Christian leaders have not adequately exposed these [New Age, ed.] “new gospel” teachings and, as a result, the spirit behind the “new gospel” has entered the Church.12

3. Eugene H, Peterson, The Message, p. 21–22.
4. Ronald S. Miller and the Editors of New Age Journal, As Above, So
Below, p. xi.
5. Ibid.
6. Ibid., p. xiv.
7. http://www.themystica.com/mystica/articles/a/below_above.html

8. http://www.mothermaryspeaks.com/as_above_so_below.htm, p. 1.
9. Helena Blavatsky, The Secret Doctrine. p. i 60, quoted on http://theosophy.org/tlodocs/AsAboveSoBelow.htm

10.http://www.esotericchristian.com/home.html
11. Warren Smith, Reinventing Jesus Christ: The New Gospel, p. 68.
12. Ibid., p. 6.

Với lời nhận định như trên của một cựu New Ager, chúng ta có thể thấy quyền lực nào đang nằm đàng sau “The Message” và phong trào “Purpose Driven!” Điều đáng ngạc nhiên là hàng trăm ngàn pastor, hàng triệu Cơ-đốc nhân đã tiếp nhận, học tập, và phổ biến bộ ba “The Message,” “The Purpose Driven Church,” và “The Purpose Driven Life.” Hàng triệu người đang dùng “The Massge” thay thế cho Thánh Kinh. Hàng triệu người đang dùng “The Purpose Driven Life” thay thế cho Lẽ Thật của Lời Chúa. Hàng trăm ngàn pastor đang nương cậy nơi “The Purpose Driven Church” thay vì quyền năng của Đức Thánh Linh. Đáng buồn là, Hội Thánh Việt Nam, trong và ngoài nước cũng không tránh khỏi sự lường gạt khủng khiếp này của Sa-tan. Phải chăng Lời Chúa trong II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-3 đang được ứng nghiệm? “Luận về sự đến của Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài, thì, hỡi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh hoàng hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói hay là bởi bức thơ nào tựa như chúng tôi đã gởi mà nói rằng ngày Chúa gần đến. Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra.”

Những ngày cuối tháng 10 vừa qua, Vietnamese World Christian Fellowship đã tổ chức đại hội thường niên tại Garden Grove, California với hội thảo và huấn luyện qua chủ đề “40 days of purpose.” Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam, California – Liên Hữu Báp-tít Việt Nam – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Giáo Hạt Việt Nam Tại Hoa Kỳ – Văn Phẩm Nguồn Sống… đều ủng hộ và phổ biến “The Purpose Driven Church” và “The Purpose Driven Life” của Rick Warren. Đối diện với thực tế đó, người viết có cảm giác như đang phải đối diện với những “Gô-li-át”.

“Lạy Chúa! Ngài biết rằng con yêu Chúa và yêu Hội Thánh của Ngài. Con xin vâng theo ý Chúa và nhờ ơn Chúa mà hoàn thành trọng trách Ngài đã giao phó. Con cầu xin Đức Thánh Linh chiếu ánh sáng của Lẽ Thật vào tâm linh anh chị em của con, để họ ăn năn và quay về với Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa. Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen!”

Mục Tử
27.10.2005

Bấm vào đây để download bài viết này

Tham Khảo

[1] Sống theo đúng mục đích, Rick Warren; bản dịch Việt Ngữ không đề tên nhà xuất bản và năm phát hành, trang 17.
[2] Sống theo đúng mục đích, Rick Warren; bản dịch Việt Ngữ không đề tên nhà xuất bản và năm phát hành, trang 15.
[3] Sống theo đúng mục đích, Rick Warren; bản dịch Việt Ngữ không đề tên nhà xuất bản và năm phát hành, trang 17.
[4] Sống theo đúng mục đích, Rick Warren; bản dịch Việt Ngữ không đề tên nhà xuất bản và năm phát hành, trang 93.
[5] Sống theo đúng mục đích, Rick Warren; bản dịch Việt Ngữ không đề tên nhà xuất bản và năm phát hành, trang 323.
[6] Sống theo đúng mục đích, Rick Warren; bản dịch Việt Ngữ không đề tên nhà xuất bản và năm phát hành, trang 17.
[7] Sống theo đúng mục đích, Rick Warren; bản dịch Việt Ngữ không đề tên nhà xuất bản và năm phát hành, trang 19.

Copyright Notice: Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry – All Rights Reserved © 2006 Vietnamese Christian Mission Ministry, Inc. Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức với điều kiện giữ đúng nguyên văn, kể cả thông báo về tác quyền này.

Share This:

Comments are closed.

6,109 views