3,457 views

Phê Bình Tác Phẩm “The Purpose Driven Life” – Bài Hai: Tin Lành Theo Rick Warren

Mục Tử

Ý nghĩa của sự giảng Tin Lành

Trước khi thăng thiên, Đức Chúa Jesus đã truyền đạt mệnh lệnh rao giảng Tin Lành cho các sứ đồ: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báptem sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt.” (Mác 16:15-16). Nhưng giảng Tin Lành như thế nào? Chúng ta hãy xem lại một vài phân đoạn Thánh Kinh dạy về ý nghĩa của sự rao giảng Tin Lành:

“Từ lúc đó, Đức Chúa Jesus khởi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.”
(Ma-thi-ơ 4:17)

“Sau khi Giăng bị tù, Đức Chúa Jesus đến xứ Galilê, giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời, mà rằng:
Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin Tin Lành.”
(Mác 1:14-15)

“Ngài phán: Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại,
và người ta sẽ nhơn danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội,
bắt đầu từ thành Giêrusalem.”
(Lu-ca 24:46-47)

“Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em,
chúng ta phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng:Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn danh Đức Chúa Jesus
chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.”
(Công-Vụ Các Sứ Đồ 2:37-38)

“Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi.
(Công-Vụ Các Sứ Đồ 3:19)

“Anh em biết tôi chẳng trể nải rao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết, lại biết tôi đã dạy anh em hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà này sang nhà kia, giảng cho người Giu-đa như cho người Gờ-réc về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời, và đức tin trong Đức Chúa Jesus là Chúa chúng ta.”
(Công-Vụ Các Sứ Đồ 20:21)

Như vậy, giảng Tin Lành là “nhơn danh Đức Chúa Jesus Christ mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn và đức tin trong Đức Chúa Jesus để được tha tội.” Gần 2000 năm nay, Hội Thánh thật của Đấng Christ luôn rao giảng Tin Lành về sự ăn năn và đức tin trong Đức Chúa Jesus để được tha tội.

Những yếu tố trong sứ điệp Tin Lành

Theo Thánh Kinh, một người muốn được cứu rỗi, trước hết phải hiểu biết và tin nhận ba thực tại căn bản như sau:

  • Mọi người đều là tội nhân: “Vì mọi ngưòi đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rôma 3:23).
  • Hậu quả của sự phạm tội là sự chết:“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết!” (Rôma 6:23).
  • Đức Chúa Jesus Christ đã chịu chết thay cho tội nhân:“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rôma 5:8).

Tuy nhiên, tin nhận những thực tại kể trên cũng chưa đủ để bước vào trong sự cứu rỗi. Một người muốn được cứu rỗi, sau khi tin nhận những điều kể trên còn phải thật lòng ăn năn tội và quyết tâm lìa bỏ tội, quay về đầu phục Đấng Christ! Một sứ điệp về Tin Lành mà người rao giảng không giảng đủ và rõ về ba thực tại kể trên, không kêu gọi tội nhân ăn năn tội và đầu phục Đấng Christ thì không phải là một sứ điệp Tin Lành theo Thánh Kinh.

Tin Lành theo Rick Warren

Trong tác phẩm “The Purpose Driven Life,” Pastor Rick Warren đã dành trọn chương thứ nhất trong sáu chương sách, để thuyết phục độc giả rằng, mỗi một người được sinh ra trong cuộc đời này vì Đức Chúa Trời có năm mục đích dành cho họ. Tiếp theo, ông khuyên độc giả như sau:

“Trước hết, hãy tin. Hãy tin rằng Đức Chúa Trời yêu thương bạn và tạo dựng bạn vì những mục đích của Ngài…”[1]

“Thứ hai, hãy tiếp nhận. Hãy tiếp nhận Chúa Giêsu vào cuộc đời bạn, làm Chúa, làm Chủ đời sống bạn. Hãy tiếp nhận sự tha thứ của Ngài. Hãy tiếp nhận Thánh Linh Ngài, Đấng sẽ ban cho bạn năng lực để làm trọn mục đích đời sống bạn. Kinh Thánh chép: “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” – Giăng 3:36. Dù đang đọc câu Kinh Thánh này ở đâu, tôi cũng muốn mời bạn cúi đầu và thầm nguyện điều sẽ thay đổi cõi đời đời của bạn:”Lạy Chúa Giêsu, con tin nơi Ngài và con xin tiếp nhận Ngài.” Hãy làm đi.” [2]

“Nếu bạn thật lòng trong lời cầu nguyện đó, thì xin chúc mừng! Chào mừng bạn gia nhập gia đình của Đức Chúa Trời! Bây giờ bạn đã sẵn sàng để khám phá và bắt đầu sống vì mục đích của Đức Chúa Trời trên cuộc đời bạn.”[3]

Làm sao một người có thể tin nơi Đức Chúa Jesus và tiếp nhận Ngài khi mà người ấy không được giảng cho biết địa vị tội nhân đang chết mất của mình, không được giảng cho biết Đức Chúa Jesus Christ đã làm gì để tội nhân có thể ra khỏi tội lỗi và sự chết, không được kêu gọi ăn năn tội lỗi và đầu phục Đấng Christ?

Cả chương đầu của cuốn sách “The Purpose Driven Life” nhằm thuyết phục độc giả rằng, nan đề lớn nhất của họ là sống một đời sống không có mục đích, và cuốn sách của Pastor Rick Warren sẽ giúp cho họ khám phá ra mục đích của đời sống. Thật ra, theo Thánh Kinh, nan đề lớn nhất của đời người là tội lỗi, vì tội lỗi phân rẽ loài người với Đức Chúa Trời và đem đến hậu quả là tội nhân sẽ bị trừng phạt đời đời trong hỏa ngục. Pastor Rick Warren kêu gọi độc giả tin nhận Đấng Christ nhưng trong toàn bộ cuốn sách “The Purpose Driven Life” ông không hề nói cho độc giả biết thân phận tội nhân đang chết mất đời đời của họ. Trong cuốn sách ấy không hề nói cho độc giả biết Đấng Christ đã phải hy sinh trên thập tự giá để chuộc tội cho nhân loại. Trong cuốn sách ấy không hề nói cho độc giả biết họ cần phải ăn năn tội lỗi và đầu phục Chúa. Trong cuốn sách ấy không hề nói cho độc giả biết một người đã tiếp nhận sự cứu rỗi của Đấng Christ thì phải bước đi theo Thánh Linh, sống một nếp sống được thánh hóa mỗi ngày bởi quyền năng của Thánh Linh và Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời. Vì thế, Tin Lành được rao giảng trong tác phẩm “The Purpose Driven Life,” nếu có, là một Tin Lành phiếm diện; một Tin Lành không xác định tình trạng hư mất của tội nhân, không trình bày rõ phương thức cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ, không kêu gọi tội nhân đến với sự ăn năn; một Tin Lành hoàn toàn khác biệt với Tin Lành được trình bày trong Thánh Kinh.

Có thật chăng, nếu một người thật lòng tin rằng Đức Chúa Trời yêu thương họ và đời sống của họ được Đức Chúa Trời tạo ra vì năm mục đích, rồi tiếp nhận Đức Chúa Jesus vào đời sống họ qua lời cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, con tin nơi Ngài và con xin tiếp nhận Ngài.” thì họ được gia nhập vào gia đình của Đức Chúa Trời? Thánh Kinh không bao giờ trình bày một Tin Lành như vậy!

Rôma 10:8-10 chép rằng:“Nhưng nói làm sao? Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi. Ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy, nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jesus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.”

Phaolô định nghĩa đạo đức tin mà ông giảng dạy như sau:“Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự chi khác ngoài Đức Chúa Jesus Christ, và Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự.” (1Côrinhtô 2:2).

Kết luận

Thực tế, chắc không ai đi ra ngoài rao giảng Tin Lành cho người chưa biết Chúa như sau:“Hãy tin rằng Đức Chúa Trời yêu thương bạn. Hãy tin rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên bạn vì năm mục đích. Hãy tin nhận Đức Chúa Jesus Christ vào trong đời sống bạn và hãy cầu nguyện những lời sau đây: Lạy Chúa Giêsu, con tin nơi Ngài và con xin tiếp nhận Ngài.” Nhưng hàng trăm ngàn pastor, hàng triệu tín đồ khắp nơi trên thế giới đã chấp nhận “The Purpose Driven Life” như là một tác phẩm hướng linh không thể thiếu trong thế kỷ 21 này.

Nhiều người cho rằng, dẫu tác phẩm này không trình bày Tin Lành cho người chưa biết Chúa một cách trung thực thì nó cũng có giá trị bồi linh, dưỡng linh cho con dân của Chúa. Kể từ bài tới, dùng Thánh Kinh để đối chiếu, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét giá trị bồi linh, dưỡng linh của tác phẩm này trong từng chương sách.

 

Mục Tử
09.2005

Bấm vào đây để download bài viết này

Tham khảo:

[1], [2], [3] Sống theo đúng mục đích, Rick Warren, Bản dịch Việt Ngữ không đề tên nhà xuất bản và năm phát hành. Trang 57.

Copyright Notice: Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry – All Rights Reserved © 2006 Vietnamese Christian Mission Ministry, Inc. Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức với điều kiện giữ đúng nguyên văn, kể cả thông báo về tác quyền này.

Share This:

Comments are closed.

3,457 views